Ceník služeb

Překlady jsou účtovány podle zákona Ministerstva spravedlnosti č. 354/2019, ve znění
zákona č. 166/2020 Sb., účinný od 1.1.2021 a jeho vyhl. č. 507/2020 Sb. „O odměně a
náhradách soudního tlumočníka a překladatele“, s účinností od 01.01.2021:

- Překladateli náleží za překladatelský úkon za každou stranu překladu z cizího jazyka
do českého a naopak, včetně započaté strany, odměna ve výši 450,- Kč.
- Za každou i započatou normostranu přeloženého textu z cizího jazyka do českého a
naopak odměna ve výši 450,- Kč.
Normostranou se rozumí strana textu o délce 1800 znaků včetně mezer.

§7
(3) Pokud je nutné provést tlumočnický nebo překladatelský úkon v den volna nebo
pracovního klidu anebo v noční době určené podle zákoníku práce, hranice sazby odměny
za tlumočnický nebo překladatelský úkon lze zvýšit až o 50 %.

§ 9
(1) Pokud je tlumočnický nebo překladatelský úkon mimořádné obtížný, lze odměnu zvýšit
až o 20 %.
(2) Pokud je nutné urychlené provedení tlumočnického nebo překladatelského úkonu, lze
odměnu zvýšit až o 50 %.