O nás

PhDr. Helena Slavíčková

  • soudní tlumočník jazyka německého a anglického

Profil na síti Linked in: http://www.linkedin.com/pub/phdr-helena-slavickova/5b/529/438

V roce 1989 jmenována Krajským soudem v Ostravě dle zák.č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících soudním znalcem a tlumočníkem a vázána mlčenlivostí o skutečnostech, se kterými se při úředních překladech či tlumočení seznamuje.

Soudní překlady
Překlady se soudním ověřením jsou sešívány s originálem nebo jeho notářsky ověřenou kopií a opatřeny kulatým razítkem soudního znalce – tlumočníka se státním znakem a tlumočnickou doložkou jak v češtině, tak v němčině či angličtině. Takto ověřený překlad výchozího dokumentu je poté uznáván ve všech německy či anglicky mluvících zemích.

Profesionální překladatelské služby poskytuji od roku 1989 z jazyka českého do německého či anglického a naopak. Krátké překlady (do 3 stran) poskytuji do 24 hod. bez příplatku, delší podle počtu stran po dohodě se zákazníkem v co možná nejkratším termínu.

Specializuji se na soudní překlady úředních a právních dokumentů:

  1. smlouvy všeho druhu, soudní rozsudky
  2. vysvědčení, diplomy, výuční listy
  3. lékařské zprávy, matriční doklady (rodné, oddací a úmrtní listy), zakladatelské listiny
  4. výpisy z obchodních rejstříků, živnostenských rejstříků, rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, plné moci, pojistky apod.