Soudní překlady do němčiny

Překlady se soudním ověřením jsou sešívány s originálem nebo jeho notářsky ověřenou kopií a opatřeny kulatým razítkem soudního znalce – tlumočníka se státním znakem a tlumočnickou doložkou jak v českém, tak v německém či anglickém jazyce.

Takto ověřený překlad výchozího dokumentu je poté uznáván ve všech německy či anglicky mluvících zemích. Překládám pro okresní soud Opava, krajský soud Ostrava, policii ČR, státní zastupitelství v Opavě, notáře, advokáty, firmy a pro občany – soukromé osoby.

Více informací naleznete v sekci Překlady dokumentů a dokladů a na mém profilu.

Specializuji se na soudní překlady úředních a právních dokumentů:

  1. smlouvy všeho druhu, soudní rozsudky
  2. vysvědčení, diplomy, výuční listy
  3. lékařské zprávy, matriční doklady (rodné, oddací a úmrtní listy), zakladatelské listiny
  4. výpisy z obchodních rejstříků, živnostenských rejstříků, rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, plné moci, pojistky apod.

——————————————————————————————————————————————-

Co je to soudní překlad?

Soudní překlady, často také nazývané “soudně ověřené překlady“, “úřední překlady” či krátce “ověřené překlady”, jsou překlady vyhotovené soudním překladatelem, sloužící pro potřeby soudů, úřadů, státních institucí, firem v obchodním styku, ale i občanů při dokládání nejrůznějších skutečností obsažených v cizojazyčných či česky psaných dokumentech, a to jak v České republice, tak i v jiných státech. Soudní překladatelé jsou jmenováni příslušným soudem dle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících a jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, se kterými jsou při úředních překladech či tlumočení seznámeni.

Složka soudního překladu se vždy skládá jednak z originálního dokumentu v příslušném jazyce (či jeho notářsky ověřené kopie), dále z vlastního překladu a z doložky soudního překladatele, která je opatřena kulatým soudním razítkem stvrzujícím, že úřední překlad doslovně souhlasí s originálem (nebo s jeho notářsky ověřenou kopií). Celá tato složka soudně ověřeného překladu je notářským způsobem (pečeť a šňůrka) spojena.

Tyto soudní překlady splňují podmínky pro předkládání dokumentů pro úřední potřeby, ale také zajišťují to, že např. překlad obchodní smlouvy či jiného právně závazného dokumentu doslovně souhlasí s originálem, což eliminuje případné škody, které mohou vzniknout z nepřesného překladu.

Soudní překlad lze vyhotovit k jakémukoliv typu originálního dokumentu či k jeho ověřené kopii.